မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ (၁၉၅၄)မွ တရားေတာ္မ်ားနာယူနိဳင္

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ (၁၉၅၄)
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ (၁၉၅၇)
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ (၁၉၅၈)
၁။ ဓမၼာရံုေရစက္ခ်တရားေတာ္
၃၄။ ေရာဟိတႆသုတ္တရားေတာ္
၂။ ဆင္ေသႏွင့္က်ီးမိုက္ဝတၳဳ ၃၅။ သုၿဗဟၼာသုတၱန္ (၁)
၃။ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္ရင္ ကိုယ္စိတ္ကိုရွဳမွတ္ေနၾကပါ (၁)
၃၆။ သုၿဗဟၼာသုတၱန္ (၂)
၄။ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္ရင္ ကိုယ္စိတ္ကိုရွဳမွတ္ေနၾကပါ (၂) ၃၇။ ေရွ့ေနာက္မလြဲၾကပါေစနဲ့ သမၼာဒိ႒ိၿဖစ္ၿခင္းအေၾကာင္းတရားေတာ္
၅။ မဂၢင္ရွစ္ပါးကိုကိုယ္ပိုင္ထားၿပီး မေသရာလမ္းကိုရွာၾကပါ
၆။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး (၆၀) ဥပမာၿပတရားေတာ္ ၃၉။ ေဒဝဒူတသုတ္ (၂)
၇။ မီးရထားဘူတာစဥ္ ဥပမာၿပအဘိဏွသုတ္ ၄၀။ ဆႏၷသုတ္တရားေတာ္ (၁)
၈။ ဝိပႆနာေယာဂီေလးမ်ိဳးတရားေတာ္
၄၁။ ဆႏၷသုတ္တရားေတာ္ (၂)
၉။ ဘယ္ခႏၶာပဲရရ၊ ဒုကၡႏွင့္စၿပီး ဒုကၡႏွင့္ဆံုရပံု တရားေတာ္ (၁) ၄၂။ ဆႏၷသုတ္တရားေတာ္ (၃)
၁၀။ ဘယ္ခႏၶာပဲရရ၊ ဒုကၡႏွင့္စၿပီး ဒုကၡႏွင့္ဆံုရပံု တရားေတာ္ (၂) ၄၃။ ပ႒ာန္းနည္းၿဖင့္ေဟာပံုတရားေတာ္
၁၁။ နကုလမာတာ နကုလပီတာ ဥပမာၿပတရားေတာ္ ၄၄။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္ တရားေတာ္ (၁)
၁၂။ ပသာဒစကၡဳ၊ ဉာဏစကၡဳ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ ၄၅။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္ တရားေတာ္ (၂)
၁၃။ သမုဒၵရာ (၆) စင္း ဥပမာၿပတရားေတာ္
၄၆။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္ တရားေတာ္ (၃)
၄၇။ ကာမဂုဏ္တို့၏အၿပစ္ကိုဌားရမ္းၿပီး သံုးေဆာင္ရေသာပစၥည္းဥပမာၿပ
၁၅။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သခၤတေ႒ာတရားေတာ္ (၂)
၄၈။ ကာမဂုဏ္တို့၏အၿပစ္ကို သားတစ္ႏွင့္က်ီးမိုက္ဥပမာၿပတရားေတာ္
၁၆။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သႏာၱပေ႒ာတရားေတာ္ (၃)
၁၇။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ဝိပရိဏမေ႒ာတရားေတာ္ (၄)
၁၈။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ အာယူဟနေ႒ာတရားေတာ္ (၁)
၁၉။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ နိဒါနေ႒ာတရားေတာ္ (၂)
၂၀။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ သံေယာဂေ႒ာတရားေတာ္ (၃)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 6 other followers

  • %d bloggers like this: