ဘုရားပံုေတာ္မ်ားပူေဇာ္နိဳင္ရန္အတြက္ကုဒ္မ်ား

ဘုရားပံုေတာ္မ်ားအား ကူးယူၿပန္ပြားေစရန္အလိုဌာ မိမိတို့ၿပဳလုပ္ထားေသာ Flash or GIF ဘုရားပုံေတာ္မ်ားကို ဤေနရာသို့ေပးပို့၍ို့ လွဴဒါန္းပါဝင္ ကုသိုလ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ အပ္ပါသည္…”
ဘုရားပံုေတာ္- ၁
ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္….
<embed pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; width=”220″ quality=”high”
src=”http://www.fileden.com/files/2009/8/26/2555384/blog.swf&#8221;
height=”260″ wmode=”transparent”
type=”application/x-shockwave-flash”/></embed>

ဘုရားပံုေတာ္-၂

ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<img border=”0″ width=”164″ src=”http://burmaborn.com/images/BuddhaImage-3.gif&#8221; height=”208″/></a>

ဘုရားပံုေတာ္-၃

( အၿဖဴေရာင္ေမတၱာမွ ဒါနၿပဳသည္ )
ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<img border=”0″ width=”290″ src=”http://2009kyawlay09.googlepages.com/Untitled-1.gif&#8221; height=”350″/></a>

ဘုရားပံုေတာ္-၄

ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<img border=”0″ width=”196″ src=”http://burmaborn.com/images/BuddhaImage-1.gif&#8221; height=”245″/></a>

ဘုရားပံုေတာ္-၅

ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<img border=”0″ width=”188″ src=”http://burmaborn.com/images/BuddhaImage-2.gif&#8221; height=”235″/></a>
ဘုရားပံုေတာ္-၆

ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
ဘုရားပံုေတာ္-၇
( သာသနာ့ေရာင္ၿခည္မွ ဒါနၿပဳသည္ )
ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-

11cf-96B8-444553540000″ width=”120%” codebase=”http://download. macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.c…” height=”150%”>
<param value=”http://www.fileden.com/ files/2009/10/13/2601127/3.swf ” name=”movie”/>
<param value=”high” name=”quality”/>
<param value=”transparent” name=”wmode”/>
<embed pluginspage=”http://www.
macromedia.com/go/ getflashplayer
” quality=”high” width=”120%” src=”http://www.fileden.com/ files/2009/10/13/2601127/3.swf ” wmode=”transparent” height=”150%” type=”application/x-shockwave- flash”></embed>
</object>

ဘုရားပံုေတာ္-၈

( သာသနာ့ေရာင္ၿခည္မွ ဒါနၿပဳသည္ )

ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-

11cf-96B8-444553540000″ width=”100%” codebase=”http://download. macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.c…” height=”100%”>
<param value=”http://www.fileden.com/ files/2009/10/13/2601127/1.swf ” name=”movie”/>
<param value=”high” name=”quality”/>
<param value=”transparent” name=”wmode”/>
<embed pluginspage=”http://www.
macromedia.com/go/ getflashplayer
” quality=”high” width=”100%” src=”http://www.fileden.com/ files/2009/10/13/2601127/1.swf ” wmode=”transparent” height=”100%” type=”application/x-shockwave- flash”></embed>
</object>
ဘုရားပံုေတာ္-၉

ထိုပံုေတာ္အား Coding ရယူရန္…
<div style=”width: 237px; text-align: center;”><embed src=”http://w692.photobucket.com/pbwidget.swf?pbwurl=http://w692.photobucket.com/albums/vv286/burmaborn/f4b23070.pbw&#8221;
wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” width=”237″
height=”300″></embed></div>

Post by : ရွင္း Myanmarchitthu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 6 other followers

  • %d bloggers like this: