တရားေတာ္မ်ား

http://www.dhammadownload.com/
…………………………………………………………………………………….

အရွင္ဇ၀န (ေမတၲာရွင္) ေရႊျပည္သာ

မႏၲေလးေက်ာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

Dhamma Talk Video

၁။ ၿပဳံးေသမဲ့ေသတရား (၁၃၆၅ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၄ရက္။ ၂၃-၂-၂၀၀၄)

၂။ မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ ဗုဒၶဘာသာ

(၁၃၆၅ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၄ရက္။ ၂၃-၂-၂၀၀၄)

၃။ သရဏဂုံအစြမ္း အံ့မခန္း ( ၇-၂-၂၀၀၅)

၄။ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၂၇-၁-၂၀၀၅)

၅။ ဖန္ဆင္းရွင္သုံးဦး

(၁၃၆၆ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၅ရက္။
၂၆-၁၁-၂၀၀၄)

ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၁)

ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၂)

ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၃)

ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၄)

ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၅)

အနတၲျမင္လွ်င္ နိဗၺာန္၀င္၂-၂-၂၀၀၅

ေသာတပန္ ဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္ ၄-၂-၂၀၀၅

မိဘေက်ဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား (၁)၁၀-၂-၂၀၀၅

မိဘေက်ဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား (၂)၁၀-၂-၂၀၀၅

မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏ ၱရာယ္မ်ား (၁)၂၆-၁-၂၀၀၅

မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏ ၱရာယ္မ်ား (၂) ၂၆-၁-၂၀၀၅

ဒါန ဘာေၾကာင့္ ျပဳရသလဲ ၁၅-၂-၂၀၀၅

ေလာကသုံးပါးကိုရႉျခင္း ၃-၂-၂၀၀၅

ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္း

အတြင္း ရန္သူ ၁၄-၂-၂၀၀၅

ေဘးႀကီးေလးပါး တရားေတာ္ ၅-၂-၂၀၀၅

ေမာင္ကာလ ေသာတပန္ တည္ပုံ တရားေတာ္ ၆-၂-၂၀၀၅

မဂ္ဖိုလ္ရျခင္း၊ မရျခင္းႏွင့္ ပညတ္ ပရမတ္ ခြဲျခင္း ၁၆-၂-၂၀၀၅

အာရုံ ေျခာက္ပါး ၁၇-၂-၂၀၀၅

ရုပ္ဓါတ္ (၈)ပါး တရားေတာ္ ၁၈-၂-၂၀၀၅

ခႏၶာငါးပါး တရားေတာ္ ၁၉-၂-၂၀၀၅

သညာသိႏွင့္ ပညာသိ ၂၀-၂-၂၀၀၅

ပါရမီ ထိုက္သၫ္႔ ဒါန ၂၀-၄-၂၀၀၅

ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္း ၂၁-၄-၂၀၀၅

သုသိမ တရားခိုးခန္း ၂၂-၄-၂၀၀၅

ေဗဒင္ႏွင့္ ကံတရား တရားေတာ္ ၂၁-၂-၂၀၀၆

ကံေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားေနရမည္ တရားေတာ္ ၂၆-၁၁-၂၀၀၇

မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာ တရားေတာ္  ၄-၁-၂၀၀၈

ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း တရားေတာ္ ၁၆-၂-၂၀၀၈

ပထမအျမတ္ဆုံးဆြမ္းတရားေတာ္  ၂၁-၂-၂၀၀၆

ဆင္းရဲေၾကာင္းတရား(၉)ပါး တရားေတာ္ ၂၉-၁၁-၂၀၀၆

ဆုံလမ္းဆန္လမ္း တရားေတာ္ ၁၆-၂-၂၀၀၆

Post by : ရွင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 6 other followers

  • %d bloggers like this: