ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား-၂

၁၀၁    ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၈)
၁၀.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၂    ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၉)
၁၁.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၃    ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၁၀)
၁၂.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၄    ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ တရားေတာ္ ၁၃.၀၁.၂၀၀၇
မႏၲေလး
၁၀၅    သာဝကႏွင့္ ပါရမီ႐ွင္းတမ္း တရားေတာ္
၁၄.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၆    အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္း တရားေတာ္
၁၅.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၇    အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႔ တရားေတာ္
၁၆.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၈    ကိုယ္အႀကိဳက္နဲ႔ မကိုက္ၾကနဲ႔ တရားေတာ္
၁၇.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၀၉    အမိနဲ႔ အဖ တရားေတာ္
၁၈.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၀   မီ႐ုံေလး တရားေတာ္
၂၁.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၁    ယခုလုပ္ တရားေတာ္
၂၂.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၂    မၿငိေစနဲ႔ တရားေတာ္
၂၃.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၃    အစဥ္ပြားမ်ား တရားေတာ္
၂၄.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၄    ကံေၾကာင့္ နာမ္၊႐ုပ္ တရားေတာ္
၂၅.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၅    မေသေအာင္စား တရားေတာ္
၂၆.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၆    တရားခံဘယ္သူလဲ တရားေတာ္
၂၇.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၇    ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ တရားေတာ္
၂၈.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၈   မိုက္ဇာတ္သိမ္းၾကစို႔ တရားေတာ္
၂၉.၀၁.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၁၉   အလုပ္ထိုင္ တရားေတာ္
၂.၀၂.၂၀၀၇
၁၂၀    ကူးတတ္မွလြတ္မယ္ တရားေတာ္
၃.၀၂.၂၀၀၇    မံု႐ြာ
၁၂၁    တြယ္မထားနဲ႔ တရားေတာ္ (၁)
၄.၀၂.၂၀၀၇    မံု႐ြာ
၁၂၂    တြယ္မထားနဲ႔ တရားေတာ္ (၂)
၅.၀၂.၂၀၀၇    မံု႐ြာ
၁၂၃    တြယ္မထားနဲ႔ တရားေတာ္ (၃)
၆.၀၂.၂၀၀၇    မံု႐ြာ
၁၂၄    အာဠာဝက တရားေတာ္ (၁)
၉.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၂၅    အာဠာဝက တရားေတာ္ (၂)
၁၀.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၂၆    မိတ္ေဆြေကာင္း တရားေတာ္
၁၁.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၂၇    ညီၫြတ္ၾကစို႔ တရားေတာ္
၁၂.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၂၈    စိတ္နဲ႔၊ကိုယ္နဲ႔ကပ္ တရားေတာ္
၁၃.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၂၉   လူစိတ္ေပါက္ၿပီလား တရားေတာ္
၁၄.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၃၀    အေလးဂ႐ုျပဳစရာ တရားေတာ္
၁၅.၀၂.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၃၁    ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ (၁)
၂၆.၀၂.၂၀၀၇    ေက်ာက္ဆည္
၁၃၂    ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ (၂)
၂၇.၀၂.၂၀၀၇    ေက်ာက္ဆည္
၁၃၃    ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ (၃)
၂၈.၀၂.၂၀၀၇    ေက်ာက္ဆည္
၁၃၄    ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ (၄)
၁.၀၃.၂၀၀၇    ေက်ာက္ဆည္
၁၃၅    ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ (၅)
၂.၀၃.၂၀၀၇    ေက်ာက္ဆည္
၁၃၆    စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္ တရားေတာ္
၃.၀၃.၂၀၀၇    ဆင္ျဖဴကၽြန္း
၁၃၇    အျမန္ႏႈတ္ တရားေတာ္
၄.၀၃.၂၀၀၇    ဆင္ျဖဴကၽြန္း
၁၃၈   ၾကည့္စား တရားေတာ္
၅.၀၃.၂၀၀၇    ဆင္ျဖဴကၽြန္း
၁၃၉    လြတ္ေအာင္လြတ္ တရားေတာ္
၆.၀၃.၂၀၀၇    ေခ်ာက္
၁၄၀    အေျခခံ အသိ တရားေတာ္
၈.၀၃.၂၀၀၇
၁၄၁    မာရသုတ္ တရားေတာ္ (၁)
၉.၀၃.၂၀၀၇    ေတာင္ဥကၠလာ
၁၄၂    မာရသုတ္ တရားေတာ္ (၂)
၁၀.၀၃.၂၀၀၇    ေတာင္ဥကၠလာ
၁၄၃    မာရသုတ္ တရားေတာ္ (၃)
၁၁.၀၃.၂၀၀၇    ေတာင္ဥကၠလာ
၁၄၄    ႏႈတ္ဆက္ၾကပါစို႔ တရားေတာ္
၁၂.၀၃.၂၀၀၇    ေတာင္ဥကၠလာ
၁၄၅    ေဝဖန္ၾကပါစို႔ တရားေတာ္ (၁)
၁၅.၀၃.၂၀၀၇    ေအာင္ပန္း
၁၄၆    ေဝဖန္ၾကပါစို႔ တရားေတာ္ (၂)
၁၆.၀၃.၂၀၀၇    ေအာင္ပန္း
၁၄၇    သံသရာဆိုတာ တရားေတာ္ (၁)
၁၇.၀၃.၂၀၀၇    ေအာင္ပန္း
၁၄၈    သံသရာဆိုတာ တရားေတာ္ (၂)
၁၈.၀၃.၂၀၀၇    ေအာင္ပန္း
၁၄၉    သံသရာဆိုတာ တရားေတာ္ (၃)
၁၉.၀၃.၂၀၀၇    ေအာင္ပန္း
၁၅၀    ဒြန္းစ႑ားမျဖစ္ေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၁)
၂၀.၀၃.၂၀၀၇    ေညာင္ေ႐ႊ
၁၅၁    ဒြန္းစ႑ားမျဖစ္ေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၂)
၂၁.၀၃.၂၀၀၇    ေညာင္ေ႐ႊ
၁၅၂    ေျပးၾကစို႔ တရားေတာ္ (၁)
၂၅.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၃    ေျပးၾကစို႔ တရားေတာ္ (၂)
၂၆.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၄    ေျပးၾကစို႔ တရားေတာ္ (၃)
၂၇.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၅    ၾကည့္တတ္မွ ျမင္မယ္ တရားေတာ္
၂၈.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၆    တူေသာ အက်ိဳးေပးမည္ တရားေတာ္
၂၉.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၇    ကံျဖတ္ၾကစို႔ တရားေတာ္
၃၀.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၈    ယမမင္းစစ္ခန္း တရားေတာ္
၃၁.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၅၉    ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၁)
၂၉.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၆၀    ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၂)
၃၀.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၆၁    ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၃)
၃၁.၀၃.၂၀၀၇    ေအးသာယာ
၁၆၂   နိဒါန္း တရားေတာ္
၁.၀၄.၂၀၀၇    ရပ္ေဆာက္
၁၆၃    သက္ဆိုး႐ွည္၊ ဇာတ္သိမ္းၾကစို႔ တရားေတာ္
၂.၀၄.၂၀၀၇    ရပ္ေဆာက္
၁၆၄    မေမ့နဲ႔ တရားေတာ္
၅.၀၄.၂၀၀၇    ရပ္ေဆာက္
၁၆၅    ဘယ္သြားမလဲ တရားေတာ္
၆.၀၄.၂၀၀၇    ပင္းတယ
၁၆၆    ေျပး တရားေတာ္
၁၀.၀၄.၂၀၀၇    ပင္းတယ
၁၆၇    ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္သင္တန္း (၁)
၁၃.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၆၈    ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္သင္တန္း (၂)
၁၄.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၆၉    ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္သင္တန္း (၃)
၁၅.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၀    ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္သင္တန္း (၄)
၁၆.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၁    ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္သင္တန္း (၅)
၁၇.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၂   ပိုင္႐ွင္ တရားေတာ္
၁၄.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၃    အျမင့္ဆံုးဒဏ္ တရားေတာ္ (၁)
၁၄.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၄    အျမင့္ဆံုးဒဏ္ တရားေတာ္ (၂)
မိဂဒါဝုန္
၁၇၅   သန္႔စင္ေရး တရားေတာ္
၁၆.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၆    လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ၊လမ္းမေပ်ာက္ေစနဲ႔ တရားေတာ္
၁၇.၀၄.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၇၇    ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္သူ တရားေတာ္
၂၁.၀၄.၂၀၀၇    ျပင္ဦးလြင္
၁၇၈    အျပစ္ကင္းေအာင္ေန တရားေတာ္
၂၂.၀၄.၂၀၀၇    ျပင္ဦးလြင္
၁၇၉    အႏုတၱသဘာဝ တရားေတာ္ (၁)
၂၃.၀၄.၂၀၀၇    ျပင္ဦးလြင္
၁၈၀    အႏုတၱသဘာဝ တရားေတာ္ (၂)
၂၄.၀၄.၂၀၀၇    ျပင္ဦးလြင္
၁၈၁    အႏုတၱသဘာဝ တရားေတာ္ (၃)
၂၅.၀၄.၂၀၀၇    ျပင္ဦးလြင္
၁၈၂   အေမွာင္လား၊ အလင္းလား တရားေတာ္ (၁) ၃၀.၀၄.၂၀၀၇
မိုးကုတ္
၁၈၃    အေမွာင္လား၊ အလင္းလား တရားေတာ္ (၂) ၁.၀၅.၂၀၀၇
မိုးကုတ္
၁၈၄    အေမွာင္လား၊ အလင္းလား တရားေတာ္ (၃) ၂.၀၅.၂၀၀၇
မိုးကုတ္
၁၈၅    ေမးလိမ့္မယ္ တရားေတာ္ ၄.၀၅.၂၀၀၇    မိုးကုတ္
၁၈၆    ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေနနည္း တရားေတာ္
၁၂.၀၅.၂၀၀၇    ေညာင္ဦး
၁၈၇    အယူ မမွားေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၁)
၁၃.၀၅.၂၀၀၇    ေညာင္ဦး
၁၈၈    အယူ မမွားေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၂)
၁၄.၀၅.၂၀၀၇    ေညာင္ဦး
၁၈၉    အယူ မမွားေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၃)
၁၅.၀၅.၂၀၀၇    ေညာင္ဦး
၁၉၀    မေမ့နဲ႔၊ ဘာမွမစြဲနဲ႔ တရားေတာ္
၁၆.၀၅.၂၀၀၇    ေညာင္ဦး
၁၉၁    အိုေကလား၊ ကင္ဆာလား တရားေတာ္
၁.၀၉.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၉၂   ေဘးလႊတ္ေအာင္ေန တရားေတာ္
၂.၀၉.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၉၃    အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေ႐ွာက္ပါ တရားေတာ္
၂၂.၀၉.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၉၄   မလွည့္စားနဲ႔ တရားေတာ္
၂၃.၀၉.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၉၅    မေႏွာင္းေစနဲ႔ တရားေတာ္
၂၄.၀၉.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၉၆    ေျမၿမိဳလိမ့္မယ္ တရားေတာ္
၂၅.၀၉.၂၀၀၇    မႏၲေလး
၁၉၇    ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္နိဒါန္း တရားေတာ္
၁.၁၀.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၉၈    ေဟတုပစၥေယာ တရားေတာ္
၂.၁၀.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၁၉၉    အာရမၼဏပစၥေယာ တရားေတာ္
၃.၁၀.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္
၂၀၀    အဓိပတိပစၥေယာ တရားေတာ္
၄.၁၀.၂၀၀၇    မိဂဒါဝုန္

Post by  ရွင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 6 other followers

  • %d bloggers like this: